Användarvillkor

Användarvillkor och integritetspolicy

Bokat och Klart är en tjänst för bokning och betalning (”Bokningstjänsten”) av tjänster, vilka utbjuds genom Bokningstjänsten och/eller på denna hemsida (”Webbplatsen”) av fristående tjänsteutövare (”Tjänsteutövare”). Bokningstjänsten och Webbplatsen tillhandhålls av [ bokatochklart Sverige AB

], org. nr. 556758-3199 (”Bolaget”) på de villkor som anges här i (”Användarvillkoren”), vilka utgör avtalsinnehåll mellan å ena sidan Bolaget och å andra dig (med vilket även avses juridiska personer) som nyttjar Tjänsten eller ingår ett avtal om att nyttja tjänsterna. De tjänster som utbjuds marknadsförs på uppdrag av oberoende tredje parter, och kan omfattas av särskilda villkor uppställda av Tjänsteutövaren. De metoder för betalning som görs tillgängliga tillhandahålls även de av tredje part (”Betalningsleverantör”) och är föremål för särskilda villkor utfärdade av sådan Betalningsleverantör.

Om din bokning – så fungerar Bokat och Klart

Genom Bokat och Klart kan du boka massor av olika tjänster. Det är inte Bolaget som tillhandahåller de tjänster du kan boka. Tjänsterna erbjuds och utförs av ett stort antal olika, fristående Tjänsteutövare. Genom din bokning träffar du ett avtal direkt med en viss Tjänsteutövaren. Bolaget är inte part i Ditt avtal med Tjänsteutövaren. Din betalning av bokade tjänster kan hanteras en Betalningsleverantör på uppdrag av Tjänsteutövaren, för denna tjänst gäller de villkor som stipuleras av Betalningsleverantören.

Grundläggande förutsättningar för användande av Bokningstjänsten

Ingående av avtal förutsätter att du har rättskapacitet respektive behörighet att träffa avtal. Genom avtalet uppkommer rättsligt bindande förpliktelser för dig eller den juridiska person du företräder. Du försäkrar att alla uppgifter som du lämnar till Bolaget är korrekta och fullständiga. Uppgivande av felaktiga uppgifter, eller undanhållande av efterfrågad information kan föranleda avtalets ogiltighet, personligt skadeståndsansvar samt straffansvar för dig som enskild.

Avbokning, uteblivande

Avbokning av bokad tjänst ska göras till ( avbokning@bokatochklart.se ) eller via sitt inlogg se bokningar. Avbokningen skall innehålla ett Boknings ID som kund erhåller via mailbekräftelsen på sin bokning. Bokningsbekräftelsen tillställs dig automatiskt per mail i samband med en bokning. Avbokning utan angivande av avbokningskod är inte giltig.

Påbörjas betalning i samband med bokningen kan avbokning ske fram till 24 timmar före bokningen. Uteblir du från en bokad tjänst utan att avbokning skett på det sätt som föreskrivs i dessa Användar­villkor debiterar Tjänsteutövaren en avgift för s.k. no show. Avgiften motsvarar det avtalade priset för tjänsten.

Har betalning inte påbörjats vid bokningstillfället gäller Tjänsteutövarens egna avbokningsregler, vilka vanligtvis finns anslagna på Tjänsteutövarens hemsida samt på bokningsbekräftelsen. Uteblir du från bokning utan att avbokning skett i vederbörlig ordning debiterar Tjänsteutövaren även i detta fall en avgift för s.k. no show. Avgiften motsvarar det avtalade priset för tjänsten.

Praktiska föreskrifter

Kom i tid till din bokning. Ha din bokningsbekräftelse till hands. Om du redan har betalat bokningen måste du ha legitimation med dig. Om du har bokat och/eller betalat en tjänst åt en annan part så måste den du har bokat åt ha med sig en kopia av din legitimation, sin egen legitimation samt en kopia av bokningsbekräftelsen. Syftet med dessa föreskrifter är att säkerställa att ingen obehörig utnyttjar en tjänst bokad och betalad av dig.

Alla frågor rörande bokade tjänster ska ställas direkt till Tjänsteutövaren på sätt som anvisas i bokningsbekräftelsen. Frågor kan inte ställas till Bolaget, som inte är part i ditt avtal med Tjänsteutövaren.

Missbruk och överträdelser

Om vi har anledning att misstänka att du bryter mot dessa Användarvillkor eller på något sätt missbrukar Bokningstjänsten har vi rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig stänga av dig från Bokningstjänsten helt eller delvis, begränsa din tillgång till tjänsten samt spärra dig från allt framtida användande av Bokningstjänsterna.

Ingen ångerrätt

Alla bokningar genom Bokningstjänsten avser en tjänst vid en bestämd tidpunkt eller tidsperiod varför du inte har någon ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen). Du har emellertid alltid rätt att avboka på det sätt som föreskrivs i dessa Användarvillkor och Tjänsteutövarens villkor.

Förhållandet till tredje parter

I tillägg till dessa Användarvillkor kan nyttjande av en Tjänsteutövares, bokningspartners eller betalningspartners hemsida eller andra tjänster och produkter vara föremål för särskilda villkor och bestämmelser förmedlade av sådana parter.

Bolaget är inte part i, och tar inget ansvar för din relation till utomstående parter. Villkor och bestämmelser av nämnda slag kan aldrig inskränka eller modifiera avtalet mellan dig och Bolaget. Vi uppmanar dig att alltid vara uppmärksam på de villkor som gäller för olika tjänster som du använder dig av.

Genom en bokning sluts ett avtal mellan dig och en Tjänsteutövare. Bolaget har inget ansvar för utförandet av bokad tjänst eller eventuella felaktigheter i denna.

Tredje parts insamling av personuppgifter

I samband med en bokning via Bokningstjänsten eller betalning via ansluten betalningstjänst samlar Tjänsteleverantören respektive Betalningsleverantören in de personuppgifter denna part bedömer vara nödvändiga för fullgörande av avtalet med dig. Tjänsteleverantören respektive Betalningsleverantören är ansvarig (personuppgiftsansvarig) för den insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter.

Bolagets Insamling av personuppgifter

Bolaget samlar i samband med nyttjandet av Bokningstjänsten, eller registrering av konto, in sådana personuppgifter som är nödvändiga för att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig och Tjänsteutövaren. I detta sammanhang är Bolaget personuppgiftsansvarig. Vilka personuppgifter Bolaget samlar in i samband med en bokning beror på inställningar som Tjänsteleverantören gör. Grundinställningen är att endast namn, mailadress och telefonnummer samlas in, men beroende på tjänstens art kan även andra uppgifter vara nödvändiga.

Sker bokning utan att du registrerar ett konto sparas endast din mailadress. Övriga uppgifter som du lämnar sparas endast av Tjänsteleverantören. Om du registrerar ett konto sparar Bolaget alla uppgifter du anger i din användarprofil.

Ändamål med personuppgiftsbehandling

Alla personuppgifter som samlas in används för administration och kommunikation av bokningen (fullgörande av avtal med dig). Bolaget förbehåller sig därutöver rätten att använda uppgifterna för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling.  Tjänsteutövares eller Betalningsleverantörs personuppgiftsinsamling sker för de ändamål och med de förbehålls om stipuleras i respektive parts integritetspolicies.

Bolagets berättigade intresse för personuppgiftsbehandlingen består, vad vaser administration och kommunikation, fullgörandet av avtalet med dig. Det berättigade intresset för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundas i vårdandet och utvecklingen av den fortlöpande kundrelationen.

De berättigade intressen Tjänsteutövare och Betalningsleverantörer stödjer sin personuppgiftsbehandling på kommuniceras i respektive parts integritetspolicies. Vad avser insamling för administration och kommunikation rörande tjänsten så är det nödvändiga moment i fullgörandet av ett avtal med dig. Bolaget har inget ansvar för dessa parters behandling av dina personuppgifter. 

Så länge sparas personuppgifter

Vi sparar personuppgifter som lämnas i samband med en bokning utan att ett konto skapats i upp till ett (1) år. Om du har skapat ett konto kommer dina uppgifter att sparas till dess att du själv raderar kontot eller vi bedömer att du har övergivit kontot. Tjänsteutövare och Betalningsleverantörer kan tillämpa andra principer för hur länge de sparar dina uppgifter.

Delning av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och lämnas ut till tredje part enats för de ändamål som anges i dessa Användarvillkor. Det kan exempelvis avse leverantörer av tjänster som är nödvändiga för att tillhandhålla Bokningstjänsten eller därtill anslutna tjänster.

Dina rättigheter (personuppgifter)

Enligt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära utdrag avseende dina uppgifter, rätta dina personuppgifter eller kräva att de raderas. I så fall ska du kontakta Bolaget via.   (info@bokatochklart.se]. Kontakt med Tjänsteleverantör eller annan part tas på det sätt som föreskrivs i sådan parts integritetspolicy.

Du har alltid rätt att framföra klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Cookies

Bolagets webbplats fungerar med hjälp av s.k. cookies och webbserverloggar som samlar in information om användningen av Webbplatsen och Bokningstjänsten. Detta är av grundläggande betydelse för Webbplatsens funktion och utveckling. Data som samlas in via cookies och webbserverloggar kan innehålla tidsstämplar, vilka sidor som har besökts, hur lång tid Bokningstjänsten använts samt vilka webbplatser som besökts innan och efter att du nyttjade Bokningstjänsten. Cookies möjliggör inte insamling av personuppgifter och vi sparar inte uppgifter om dig som genereras via cookies.

Tillgänglighet

Bokningstjänsten tillhandahålls tillsvidare. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst förändra,  pausa eller avsluta tillhandahållandet av Bokningstjänsten utan föregående meddelande till användare.

Bolaget tar inget ansvar för avbrott eller bristande tillgänglighet i Bokningstjänsten eller följder av avbrott i tillgängligheten till densamma.

Bolaget frånsäger sig allt ansvar för de tekniska åtgärder som må vara nödvändiga för att du ska få tillgång till Bokningstjänsten.

Du ansvarar obegränsat gentemot Bolaget för användande av tjänsten via din internetuppkoppling eller med dina användaruppgifter. Det åligger dig att tillse att allt nyttjande sker i enlighet med dessa Användarvillkor.

Rättigheter och begräsning i nyttjanderätten, immateriella rättigheter

Allt innehåll på Webbplatsen och i Bokningstjänsten, omfattas av upphovsrätten. Alla rättigheter innehas av eller licensieras till Bolaget. Alla andra typer av immateriella rättigheter, inklusive varumärken, know-how m.m. till allt innehåll och alla funktioner tillkommer exklusivt Bolaget. Innehåll av nämnda slag görs tillgängligt för det enda och begränsade ändamålet att använda Webbplatsen och Bokningstjänsten. Du har inga rättigheter till kopiering, efterbildning, tillgängliggörande eller annat nyttjande av sådant innehåll.

Du har inte rätt att använda Webbplatsen eller Bokningstjänsten på ett sätt som riskerar att skada Bolaget, dess samarbetspartners, Webbplatsen eller Bokningstjänsten, eller som kan innebära att Bolagets verksamhet eller Bokningstjänsten störs, skadas, förloras eller försämras, eller som i något avseende strider mot lag eller god sed.

Säkerhet

Bolaget upprätthåller högsta möjliga säkerhet vad avser all informationsteknologi och skyddet för sparade personuppgifter. Bolaget uppmärksammar dock alla användare på att fullständig säkerhet inte kan upprätthållas vid dataöverföring över internet. Bolaget kan av dessa skäl inte fullständigt garantera säkerheten i hantering av dina personuppgifter, och all överföring av data till Bolaget sker på egen risk. Så snart personuppgifter når Bolagets system tillämpas säkerhetsrutiner och teknologi som i tillfredsställande grad skyddar mot obehöriga intrång.

Ansvarsbegränsning

Bolaget tar inget ansvar för någon skada eller förlust som du åsamkas till följd av ditt användande av Bokningstjänsten eller Webbplatsen.

Bolaget gör inga utfästelser angående informationsinnehållet på Webbplatsen eller uppgifter som tillhandahålls av tredje part (Tjänsteutövare) och som ligger till grund för innehållet i Bokningstjänsten. Bolaget garanterar inte heller fullständigheten, riktigheten eller användbarheten i något innehåll eller uppgifter på Webbplatsen eller som tillhandahålls genom Bokningstjänsten.

Bolaget uppställer inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, angående tjänster eller produkter som kan bokas genom Bokningstjänsten. Information om sådana tjänster härrör i alla delar från Tjänsteutövarna och granskas inte av Bolaget. Bolaget tar inget ansvar för bokade tjänster eller produkter eller konsekvenser av dessas användning eller utebliven leverans. Bolaget ansvarar inte för sådana tjänster eller produkters kvalitet, användbarhet eller lämplighet för visst ändamål.

Bolaget har inget ansvar för följderna av ditt användande av Webbplatsen eller lokal installation av applikationer eller programvara eller skadlig kod och skador på din utrustning till följd av användandet av Bokningstjänsten eller Webbplatsen

Bolaget ansvarar under inga omständigheter för indirekt skada, följdskada, oförutsedd skada, särskilda skador, eller för utebliven vinst, produktionsavbrott, förlust av affärshemligheter eller data eller förlust av förmån till följd av din användning av Bokningstjänsten eller Webbplatsen, eller hinder mot sådant användande.

Ändringar och tillägg

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller tillägg i dessa Användarvillkor. Villkoren i sin senast antagna version utgör avtalsinnehåll så snart de antagits av Bolaget. Fortsatt nyttjande av Bokningstjänsten innebär godkännande av publicerade ändringar.

Tvister och tillämplig lag

Svensk lag gäller för förhållandet mellan dig och Bolaget, samt vid tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor i alla sammanhang.

Tvister där Bolaget är part avgörs i svensk allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

Kontakt

Om du har frågor i anledning av vad som stagas i detta dokument är du varmt välkommen att kontakta Bolaget på  (kundtjanst@bokatochklart.se]